Health Tech Elektronisk Legemiddel System (ELS) vil gi avdelingen full kontroll på medisinrommet. Sykepleierne bruker daglig store mengder av sin tid på medikamenthåndtering i tradisjonelle medisinrom. Høy grad av manuelt arbeid fører også til feil i medisineringen og uønskede hendelser. For mye tidsbruk og feilmedisinering er et enormt problem i helsevesenet, og kostnadene må ned. ”Antall uønskede hendelser i helsetjenesten skal ned, dette vil jeg prioritere høyt” sa Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i sin tale til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten under konferanse Helse i utvikling 2010.

ELEKTRONISK LEGEMIDDEL SYSTEM FRA HEALTH TECH GIR FULL
KONTROLL PÅ MEDISINROMMET OG SPARER SYKEPLEIERTIDEN
Ved å innføre ny teknologi inn i de tradisjonelle medisinrommene blir det mulig å spare sykepleiertiden – heve kvaliteten i medikamenthåndteringen og redusere kostnad ved bedre lagerstyring. Gjennom evalueringsrapporter fra sykehjem og sykehus som benytter ELS fra Health Tech, er bildet helt klart. ELS hever kvaliteten, sparer sykepleiertid og reduserer kostnadene rundt medikamenter. Evalueringsrapportene viser en kost/nytteverdi der løsningen er nedbetalt innen de to første driftsårene. Når man legger bedre lagerstyring, tidsbesparelse og bedre arbeidsmiljø, bør dette være interessante løsninger for enhver helsevirksomhet.

Medisinrommet-pdf-ikon
Last ned PDF brosjyre her

OM ELEKTRONISK LEGEMIDDEL SYSTEM (ELS) FRA HEALTH TECH

Løsningen holder rede på hvilken sykepleier som har hentet ut hvilket medikament, til hvilken tid og med hvilken dose. Telling gjøres automatisk og narkotikaregnskapet er ferdig umiddelbart etter plukking. Ukentlig eller månedlig får man tilsendt narkotikarapporter, og disse kan også hentes ut når som helst etter behov. Løsningen sender automatisk en bestilling til apoteket når det er behov for etterfylling, slik at man kan få ny levering før det går tomt.

STANDARDLØSNINGER FOR KOMMUNER

Health Tech har laget forskjellige standardløsninger for kommuner. Målet med disse løsningene er å tilby relativt enkle løsninger som kan utvides etter hvert som behovet for ytterlig funksjonalitet eller plassbehov melder seg.

Standardfunksjonalitet er personlig adgangskontroll, automatisk telling av medikamenter, automatisk
narkotikaregnskap, automatisk bestilling, holdbarhetskontroll og en rekke muligheter for rapportering
og dokumentasjon av historikken på medisinrommet.

Health Tech leverer løsninger som er tilpasset de behov som finnes i virksomheten. Vi tilbyr alt fra
små bordmodeller til store felleslager for flere avdelinger, inkludert lagring av infusjoner, piller og
væsker i alle størrelsesformater.

Standardløsningene for kommuner kommer i flere størrelser, og man kan velge om løsningen skal
omfatte alle medikamentene eller kun narkotika A og B-preparater.

ELEKTRONISK LEGEMIDDEL SYSTEM (ELS) KAN TILPASSES ALLE BEHOV

Elektronisk Legemiddel System tilpasses alle behov samt eliminerer behovet for mange manuelle
tidkrevende arbeidsoppgaver. I de tradisjonelle medisinrommene er manuelle narkotikaregnskap,
dobbeltsignatur ved uttak av narkotika, lage bestillingsforslag til apoteket, telling av medikamenter
m.v. svært tidkrevende arbeidsoppgaver.

Elektronisk Legemiddel System automatiserer dette arbeidet, og frigjør sykepleiertiden til annet
verdifullt arbeid. Bedre kontroll med narkotika betyr økt jobbtrivsel for de ansatte på avdelingen. Det
ubehag de ofte føler rundt narkotika, forsvinner på grunn av bedre kontroll og høyere sikkerhet. Dette
kan indirekte få flere positive konsekvenser som eksempelvis redusert sykefravær.
Elektronisk Legemiddelsystem gir en mer effektiv arbeidsprosess og frigjør tid til pasienten.

systemet2

FORPROSJEKTER FOR GODT BESLUTTNINGSGRUNNLAG

For å gi virksomheten et godt grunnlag for å beslutte et innkjøp, tilbyr Health Tech forskjellige typer forprosjekter som gir et godt inntrykk av hvilke konsekvenser Elektronsik Legemiddel System vil få for virksomheten. Dette vil igjen være et godt grunnlag for videre beslutninger.

Health Tech har følgende forprosjekter;
Elektronisk Legemiddel system – Konkretisering

Virksomheten og Healht Tech møtes i et arbeidsmøte. Arbeidsmøtet tar for seg eksisterende medikamentprosess i virksomheten, hvilke problemområder som finnes, samt andre utfordringer. Det gjøres en analyse av tidsforbruk og kostandesforbruk og en analyse av hvilke konsekvenser en implementering av ELS vil få for virksomheten. Resultatet av arbeidsmøtet er en rapport som belyser disse emnene, samt et løsningsforslag og en kost/nytte analyse for virksomheten.

Resultatet av et konkretiseringsprosjekt er en rapport fra en arbeidsgruppe bestående av personer i virksomheten og personer fra Health Tech. Rapporten inneholder en overordnet konklusjon, der arbeidsgruppen har vurdert hvilke konsekvenser innføring av legemiddelkabinettet vil gi til virksomheten, en kost/nytte vurdering, samt et løsningsforslag passer for å dekke virksomhetens behov. Tidsforbruk i konkretiseringsprosjektet vil for virksomheten ligge på noe forarbeid (1 time), et arbeidsmøte (4 timer) samt en presentasjon for relevante personer med de funn prosjektet har gjort (2 timer).

Elektronisk Legemiddel System – utprøving

Utprøvingsprosjektet går ut på å sette inn et narkotikalager i virksomheten, der sykepleiere og andre kan prøve å benytte løsningen i noen uker. For å gjøre dette så ”ufarlig” som mulig for sykepleierne fyller vi løsningen med Twist, Fox, Gerimax og andre godsaker, noe som både er populært til kaffen, og som senker terskelen for å prøve ut løsningen. I starten på prosjektet vil det bli gitt en introduksjon og opplæring til sykepleierne, slik at de føler seg godt ivaretatt i testperioden.

Elektronisk Legemiddel System – utprøving skarpe medisiner

Dette prosjektet er relativt likt ELS Utprøving, bortsett fra at vi bytter ut godsakene med skarpe medisiner. Prosjektet vil gi sykepleier en konkret erfaring i hvordan man håndterer A- og B- preparater i løsningen, hvordan narkotikaregnskapet fungerer samt hvordan man kan benytte Elektronisk Legemiddelssystem i sin praktiske hverdag. Når Health Tech setter ut et skarpt narkotikalager har vi i prosjektfasen økt ressursbruk til opplæring, rutinearbeid og oppfølging, dette for å sikre at sykepleierne får en så virkelig erfaring som mulig og at man føler seg ivaretatt i prosjektet.

Studietur til andre helsevirksomheter med Elektronisk Legemiddel System

Mange virksomheter vil gjerne besøke andre brukersteder der man har løsningene i drift. Stabilitet, praktiske ordninger og operativ erfaring er ofte godt å diskutere med kolleger innen helse. Health Tech har referansekunder på både sykehjem, sykehus, fengsler og legevakter. Vi finner en avdeling som dere kan relatere dere til og arrangerer studieturen for virksomheten.